Articles in journals from list "B" of Polish Ministry of Science and Higher Education

 1. Okarma K., Lech P., Polakowski A., Gajda S.: Monte Carlo based reduction of image resolution in view of no-reference image quality assessment. Electrical Review (Przegląd Elektrotechniczny)vol. 91 no. 2, pp. 68-70, 2015
 2. Lech P., Okarma K., Wojnar D.: Binarization of document images using the modified local-global Otsu and Kapur algorithms. Electrical Review (Przegląd Elektrotechniczny), vol. 91 no. 2, pp. 71-74, 2015
 3. Pajor M., Grudziński M., Okarma K.: Vision based device for manufacturing process inspection on the CNC machines (Urządzenie do wizyjnej inspekcji procesów ustawczych i obróbkowych na maszynie CNC). Modelling in Engineering (Modelowanie Inżynierskie), vol. 21 no. 52, pp. 178-185, 2014 (in Polish)
 4. Fastowicz J., Okarma K.: Vision based system for detection of birds for autonomous Unmanned Aerial Vehicles (Wizyjny system detekcji ptaków na potrzeby autonomicznych pojazdów latających). Logistyka (Logistics), no. 6, pp. 3524-3532 (DVD no. 3), 2014 (in Polish)
 5. Tecław M., Okarma K.: Supplementing the GPS localization of vehicles using vision based methods (Wspomaganie lokalizacji GPS w pojazdach przy użyciu metod wizyjnych). Logistyka (Logistics), no. 6, pp. 10596-10601 (DVD no. 3), 2014 (in Polish)
 6. Okarma K.: Recognition of vehicles' register plate numbers using the HOG descriptor for noisy images subjected to binarization (Rozpoznawanie numerów tablic rejestracyjnych pojazdów z wykorzystaniem deskryptora HOG dla obrazów zaszumionych poddanych binaryzacji). Logistyka (Logistics), no. 3, pp. 4787-4795 (CD-ROM no. 1), 2014 (in Polish)
 7. Okarma K.: Influence of the color model and method of binarization on the recognition accuracy of register plate numbers (Wpływ modelu barw oraz metody binaryzacji na skuteczność rozpoznawania numerów tablic rejestracyjnych). Logistyka (Logistics), no. 3, pp. 4796-4803 (CD-ROM no. 1), 2014 (in Polish)
 8. Mazurek P., Okarma K.: Superresolution based on known oscillating motion of the camera for the position estimation using Spatio-Temporal Track-Before-Detect algorithm (Superrozdzielczość ze znanego oscylacyjnego ruchu kamery dla estymacji położenia z wykorzystaniem algorytmu Spatio-Temporal Track-Before-Detect). Logistyka (Logistics), no. 3, pp. 4223-4231 (CD-ROM nr 1), 2014 (in Polish)
 9. Okarma K.: Image and video quality assessment with the use of various verification databases. Electrical Review (Przegląd Elektrotechniczny), vol. 89 no. 3b, pp. 321-323, 2013
 10. Okarma K., Grudziński M: Correction of projectors nonlinearities in the vision based system for positioning of the workpieces on the CNC machines. Pomiary Automatyka Robotyka (Measurement Automation and Robotics), vol. 17 no. 1, pp. 147-152, 2013
 11. Domek S., Pajor M., Grudziński M., Okarma K., Dworak P.: Calibration of the vision based system for positioning the workpieces on the CNC machine tools (Kalibracja wizyjnego systemu pozycjonowania przedmiotu obrabianego na obrabiarce CNC). Modelling in Engineering (Modelowanie Inżynierskie), vol. 15 no. 46, pp. 21-27, 2013 (in Polish)
 12. Okarma K.: Rational polynomial windows with high attenuation of sidelobes. Archives of Electrical Engineering, vol. 61 no. 1, pp. 7-14, 2012
 13. Okarma K., Tecław M.: Application of modern image quality assessment methods to verification of splatting algorithms in the sub-pixel Image Based Rendering (Zastosowanie nowoczesnych metod oceny jakości obrazów do weryfikacji algorytmów splattingu w subpikselowej metodzie Image Based Rendering). Measurement Automation and Monitoring (Pomiary Automatyka Kontrola), vol. 58 no. 6, pp. 493-497, 2012 (in Polish)
 14. Okarma K.: Nonlinear mapping of the objective image quality assessment results in the aspect of correlation with subjective scores using various functions. Poznań University of Technology Academic Journals - Electrical Engineering, no. 71, pp. 201-208, 2012
 15. Okarma K., Tecław M.: Colour Interpolation for Sub-pixel Image Based Rendering. Poznań University of Technology Academic Journals - Electrical Engineering, no. 71, pp. 193-199, 2012
 16. Okarma K., Mazurek P.: A modified hybrid method of nonlinear background estimation for vision based vehicle tracking systems (Zmodyfikowana hybrydowa metoda nieliniowej estymacji tła dla wizyjnych systemów śledzenia ruchu pojazdów). Logistyka (Logistics), no. 3, pp. 1747-1752 (CD-ROM), 2012 (in Polish)
 17. Mazurek P., Okarma K.: Super-resolution from known camera motion for vehicles’ tracking using Spatio-Temporal Track-Before-Detect algorithm (Superrozdzielczość ze znanego ruchu kamery do śledzenia ruchu pojazdu z wykorzystaniem algorytmu Spatio-Temporal Track-Before-Detect). Logistyka (Logistics), no. 3, pp. 1469-1474 (CD-ROM), 2012 (in Polish)
 18. Okarma K., Mazurek P.: Automatic estimation of the brightness changes for background suppression methods used for video tracking of vehicles. Archives of Transport Systems Telematics, vol. 5 issue 4, pp. 17-20, 2012
 19. Lech P., Okarma K.: Data transfer research in the applications of distributed objects - JAVA RMI - on the virtual machines (Badania transferu danych w aplikacjach z obiektami rozproszonymi - JAVA RMI - w środowisku maszyn wirtualnych). TTS - Technika Transportu Szynowego (Rail Transport Technology), no. 9, pp. 2635-2640 (CD-ROM), 2012 (in Polish)
 20. Mazurek P., Okarma K., Lech P.: Experimental verification of super-resolution technology for known camera motion applied for vehicles tracking (Weryfikacja eksperymentalna techniki super-rozdzielczości dla znanego ruchu kamery zastosowanej do śledzenia ruchu pojazdów). TTS - Technika Transportu Szynowego (Rail Transport Technology), no. 9, pp. 2679-2688 (CD-ROM), 2012 (in Polish)
 21. Okarma K., Mazurek P.: Application of "blind" image quality assessment for automatic estimation of vehicles' motion direction for Track-Before-Detect method (Zastosowanie techniki „ślepej” oceny jakości obrazu do automatycznej estymacji kierunku ruchu pojazdów dla metody śledzenia przed detekcją). TTS - Technika Transportu Szynowego (Rail Transport Technology), no. 9, pp. 3375-3383 (CD-ROM), 2012 (in Polish)
 22. Okarma K., Grudziński M.: Increase in the edge detection accuracy for 3D scanning based on fringe patterns (Poprawa dokładności detekcji krawędzi dla systemów skanowania 3D opartych na projekcji wzorców prążkowych). Measurement Automation and Monitoring (Pomiary Automatyka Kontrola), vol. 57 no. 7, pp. 721-725, 2011 (in Polish)
 23. Okarma K.: Fast video quality estimation using the combined objective metric. Measurement Automation and Monitoring (Pomiary Automatyka Kontrola), vol. 57 no 6, pp. 627-629, 2011
 24. Okarma K., Quality assessment of image sequences in the aspect of perception of distortions typical for the lossy video compression and transmission. Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania (Electronics: constructions, technologies, applications), vol. LII no. 1, pp. 49-51, 2011
 25. Mazurek P., Okarma K.: Application of parallel processing to GPGPUs for fast estimation of the Multi-Scale Structural Similarity index for digital image quality assessment purposes (Zastosowanie przetwarzania równoległego w procesorach graficznych do szybkiej estymacji wskaźnika wielorozdzielczego podobieństwa strukturalnego dla celów oceny jakości obrazów cyfrowych). Measurement Automation and Monitoring (Pomiary Automatyka Kontrola), vol. 57 no. 8, pp. 908-910, 2011 (in Polish)
 26. Domek S., Dworak P., Grudziński M., Okarma K., Pajor M.: Video system for scanning the geometry and positioning of the workpiece on the CNC machine tool (Układ wizyjny do skanowania geometrii i pozycjonowania przedmiotu obrabianego na obrabiarce CNC). Modelling in Engineering (Modelowanie Inżynierskie), vol. 10 no. 41, pp. 39-48, 2011 (in Polish)
 27. Okarma K.: Assessment of the spatio-temporal vector median filtering algorithms using colour video quality metrics. Computer Applications in Electrical Engineering, vol. 9, pp. 200-212, 2011
 28. Okarma K., Mazurek P.: Nonlinear background estimation methods for video vehicle tracking systems. Archives of Transport Systems Telematics, vol. 4 issue 4, pp. 42-48, 2011
 29. Mazurek P., Okarma K.: Utilisation of the light polarization to increase the working range of the video vehicle tracking systems. Archives of Transport Systems Telematics, vol. 4 issue 3, pp. 9-13, 2011
 30. Okarma K., Mazurek P.: Application of the two-cameras video sequence acquisition for the vehicles' register plates' number recognition with the use of the superresolution technology (Zastosowanie dwukamerowej akwizycji sekwencji wideo do rozpoznawania numerów tablic rejestracyjnych pojazdów z wykorzystaniem techniki superrozdzielczości). Logistyka (Logistics), no. 3, pp. 2107-2113 (CD-ROM), 2011 (in Polish)
 31. Mazurek P., Okarma K.: Sub-pixel tracking of the vehicles' motion on the road from long distance camera (Subpikselowe śledzenie ruchu pojazdów na drodze w dużej odległości od kamery). Logistyka (Logistics), no. 3, pp. 1815-1824 (CD-ROM), 2011 (in Polish)
 32. Mazurek P., Okarma K.: Processing of raw data in Bayesian vehicle tracking algorithms (Przetwarzanie danych surowych w bayesowskich algorytmach śledzenia pojazdów). Logistyka (Logistics), no. 6, pp. 2481-2488 (CD-ROM), 2011 (in Polish)
 33. Okarma K., Mazurek P.: A modified vehicle tracking method using the HDR technology (Zmodyfikowana metoda śledzenia pojazdów z wykorzystaniem technologii HDR). Logistyka (Logistics), no. 6, pp. 3167-3174 (CD-ROM), 2011 (in Polish)
 34. Okarma K., Miętus A.: Application of Image Based Rendering for the improvement of face recognition using Principal Component Analysis. Measurement Automation and Monitoring (Pomiary Automatyka Kontrola), vol. 56 no. 12, pp. 1495-1497, 2010
 35. Okarma K., Mazurek P.: An Efficient Estimation of the Structural Similarity Index Using the GPGPU Programming Techniques. Measurement Automation and Monitoring (Pomiary Automatyka Kontrola), vol. 56 no. 7, pp. 668-670, 2010
 36. Okarma K.Analysis of influence of two-dimensional windowing functions on linear correlation of modern image quality metrics with subjective evaluation (Analiza wpływu dwuwymiarowych funkcji okien na liniową korelację nowoczesnych miar jakości obrazu z oceną subiektywną). Measurement Automation and Monitoring (Pomiary Automatyka Kontrola), vol. 56 no. 11, pp. 1372-1374, 2010 (in Polish)
 37. Okarma K., Miętus A., Tecław M.: The application of the weighted Distance Directional Filter for various colour spaces in the aspect of modern image quality metrics. Measurement Automation and Monitoring (Pomiary Automatyka Kontrola), vol. 56 no. 10, pp. 1150-1153, 2010
 38. Okarma K., Lech P.: Steering the line following robot using fast Monte Carlo image analysis and the binary image’s Center of Gravity. Measurement Automation and Monitoring (Pomiary Automatyka Kontrola), vol. 56 no. 8, pp. 970-972, 2010
 39. Okarma K.: Accelerated image quality estimation based on the Monte Carlo approach for various types of image distortions. Poznań University of Technology Academic Journals - Electrical Engineering, no. 63, pp. 157-165, 2010
 40. Okarma K.: Application of the CIE color spaces for the digital image quality assessment. Annales UMCS – Informatica, vol. 10 no. 2, pp. 69-77, Versita, 2010
 41. Domek S., Dworak P., Okarma K., Pietrusewicz K.: Vision techniques in the automation process of positioning the workpiece on numerically controlled milling machine (Techniki wizyjne w automatyzacji procesu pozycjonowania przedmiotu obrabianego na frezarce sterowanej numerycznie). Wiadomości Elektrotechniczne (Electrotechnical News), vol. 78 no. 4, pp. 37-39, 2010 (in Polish)
 42. Okarma K.: Adaptive filtration of the colour images with the generalized Distance Directional Filter using the modified HSV colour space. Poznań University of Technology Academic Journals - Electrical Engineering, no. 61, pp. 43-52, 2010
 43. Mazurek P., Okarma K.: Superresolution algorithms for distance vehicles tracking in intelligent transport systems (Algorytmy superrozdzielczości w inteligentnych systemach transportowych do śledzenia odległych pojazdów). Logistyka (Logistics), no. 2, pp. 255-262 (CD-ROM), 2010 (in Polish)
 44. Okarma K., Mazurek P.:  Automatic image quality assessment of the super-resolution images for the register plate number recognition (Automatyczna ocena jakości obrazów uzyskiwanych technikami superrozdzielczości do celów rozpoznawania tablic rejestracyjnych). Logistyka (Logistics), no. 2, pp. 283-290 (CD-ROM), 2010 (in Polish)
 45. Okarma K., Mazurek P.: Reducing the impact of stroboscopic effect on the results of vehicles’ plate recognition using super-resolution techniques by non-coherent camera triggering. Archives of Transport Systems Telematics, vol. 3 issue 3, pp. 19-24, 2010
 46. Mazurek P., Okarma K.: Application of the HDR imaging for vehicles’ video tracking systems. Archives of Transport Systems Telematics, vol. 3 issue 4, pp. 32-36, 2010
 47. Mazurek P., Okarma K.: An alternative technique of register plates image acquisition the super-resolution algorithms (Alternatywna technika rejestracji obrazu tablic rejestracyjnych dla algorytmów superrozdzielczości). Logistyka (Logistics), no. 6, pp. 2155-2161 (CD-ROM), 2010 (in Polish)
 48. Okarma K., Mazurek P.: The use of the register plate's surroudings for the image fitting process in the super-resolution algorithms (Wykorzystanie otoczenia tablicy rejestracyjnej w procesie pasowania obrazów w algorytmach superrozdzielczości). Logistyka (Logistics), no. 6, pp. 2521-2528 (in Polish)
 49. Lech P., Okarma K.: Fast method for counting the vehicles based on the images from the camera (Szybka metoda zliczania pojazdów na podstawie obrazu z kamery). Logistyka (Logistics), no. 6, pp. 1867-1873, 2010 (in Polish)
 50. Mazurek P., Okarma K.: Application of the super-resolution techniques within the track-before-detect algorithms for the estimation of the vehicles’ motion parameters. Scientific Journal University of Szczecin - Transport and Logistics Problems (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego – Problemy Transportu i Logistyki), no. 10, pp. 171-181, 2010
 51. Okarma K., Lech P.: Application of Monte Carlo preliminary image analysis and classification method for the automatic reservation of parking space. Machine Graphics & Vision, vol.18 no 4, pp. 439-452, 2009
 52. Okarma K.: Optimisation of the correlation of the fast image quality estimation based on the Structural Similarity with the subjective evaluation (Optymalizacja korelacji szybkiej metody estymacji jakości obrazów opartej na podobieństwie strukturalnym z oceną subiektywną). Measurement Automation and Monitoring (Pomiary Automatyka Kontrola), vol. 55 no. 7, pp. 444-446, 2009 (in Polish)
 53. Forczmański P., Okarma K.: Application of the central weighted structural similarity index for the estimation of the face recognition accuracy. Annales UMCS – Informatica, vol. 9 no. 1, pp. 153-163, 2009
 54. Okarma K.: Digital image quality assessment using Structural Similarity index based on polynomial windows and transform-based measures using perceptually uniform colour spaces. Poznań University of Technology Academic Journals - Electrical Engineering, no. 59, pp. 35-46, 2009
 55. Okarma K.: The influence of the sampling filter function in the super-resolution methods on the accuracy of the register plates recognition and the visual image quality. Logistyka (Logistics), no. 6, CD-ROM (6 pages), 2009
 56. Okarma K., Mazurek P.: The analysis of the super-resolution techniques for the automatic vertical road signs recognition systems. Logistyka (Logistics), no. 6, CD-ROM (6 pages), 2009
 57. Okarma K., Mazurek P.: Video-based technique for damaged spacers detections during power line inspections. Measurement Automation and Monitoring (Pomiary Automatyka Kontrola), vol. 54 no. 10, pp. 677-678, 2008
 58. Okarma K.: Comparison of modern nonlinear multichannel filtering techniques using recent full-reference image quality assessment methods. Annales UMCS – Informatica, vol. 8 no. 1, pp. 87-98, Versita, 2008
 59. Lech P., Okarma K.: An efficient low bitrate video transmission algorithm supported by the Monte Carlo method. Metody Informatyki Stosowanej (Methods of Applied Computer Science), vol. 15 no. 2, pp. 51-62, 2008
 60. Mazurek P., Okarma K.: Application of background estimation and removal techniques for the extraction of the power line components on the digital images for the automatic power line inspection systems. Measurement Automation and Monitoring (Pomiary Automatyka Kontrola), vol. 54 no. 10, pp. 698-699, 2008
 61. Okarma K., Forczmański P.: 2DLDA-based texture recognition in the aspect of objective image quality assessment. Annales UMCS – Informatica, vol. 8 no. 1, pp. 99-110, Versita, 2008
 62. Mazurek P., Okarma K.: Estimation of the vehicles’ shapes and spatial locations using Jump Diffusion Markov Chain Monte Carlo method. Prace naukowe Politechniki Warszawskiej – Transport (Scientific Works of the Warsaw University of Technology – Transport), issue 61 „Technika komputerowa w systemach transportowych” ("Computer technology in transport systems"), pp. 13-20, 2007
 63. Okarma K.: Adaptive weighted median filtering of colour images based on various colour spaces. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej seria „Elektryka” (Poznań University of Technology Academic Journals - Electrical Engineering) no. 50, pp. 7-17, 2006
 64. Okarma K.: Discrete polynomial windows. Computer Applications in Electrical Engineering, pp. 56-70, Poznań, 2004